โรงเรียนภาษาอังกฤษ

โรงเรียน 1170 แห่ง 16869 คอร์ส

โรงเรียนภาษาสเปน

โรงเรียน 452 แห่ง 3869 คอร์ส

โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

โรงเรียน 154 แห่ง 1429 คอร์ส

โรงเรียนภาษาอาหรับ

โรงเรียน 48 แห่ง 432 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเยอรมัน

โรงเรียน 127 แห่ง 1019 คอร์ส

โรงเรียนภาษาจีนกลาง

โรงเรียน 67 แห่ง 410 คอร์ส

โรงเรียนภาษาอิตาลี

โรงเรียน 108 แห่ง 1012 คอร์ส

โรงเรียนภาษารัสเซีย

โรงเรียน 39 แห่ง 266 คอร์ส

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียน 31 แห่ง 131 คอร์ส

โรงเรียนภาษาโปรตุเกส

โรงเรียน 24 แห่ง 183 คอร์ส

โรงเรียนภาษาดัตช์

โรงเรียน 11 แห่ง 114 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี)

โรงเรียน 4 แห่ง 13 คอร์ส

โรงเรียนภาษาตุรกี

โรงเรียน 12 แห่ง 63 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเกาหลี

โรงเรียน 9 แห่ง 38 คอร์ส

โรงเรียนภาษาโปแลนด์

โรงเรียน 3 แห่ง 36 คอร์ส

โรงเรียนภาษาอาร์มีเนีย

โรงเรียน 7 แห่ง 10 คอร์ส

โรงเรียนภาษากรีก

โรงเรียน 22 แห่ง 81 คอร์ส

โรงเรียนภาษานอร์เวย์

โรงเรียน 1 แห่ง 18 คอร์ส

โรงเรียนภาษาอาเซอร์ไบจาน

โรงเรียน 2 แห่ง 4 คอร์ส

โรงเรียนภาษาจีนกวางตุ้ง

โรงเรียน 6 แห่ง 26 คอร์ส

โรงเรียนภาษาฮิบรู

โรงเรียน 4 แห่ง 10 คอร์ส

โรงเรียนภาษาฮินดี

โรงเรียน 7 แห่ง 9 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเช็ก

โรงเรียน 5 แห่ง 40 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเดนมาร์ก

โรงเรียน 1 แห่ง 18 คอร์ส

โรงเรียนภาษาฟินแลนด์

โรงเรียน 1 แห่ง 18 คอร์ส

โรงเรียนภาษาฮังการี

โรงเรียน 1 แห่ง 18 คอร์ส

โรงเรียนภาษาลัตเวีย

โรงเรียน 1 แห่ง 1 คอร์ส

โรงเรียนภาษาสวีดิช

โรงเรียน 1 แห่ง 22 คอร์ส

โรงเรียนภาษาบัลแกเรีย

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาคาตาลัน

โรงเรียน 1 แห่ง 3 คอร์ส

โรงเรียนภาษาโครเอเชีย

โรงเรียน 1 แห่ง 1 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเซลท์

โรงเรียน 4 แห่ง 64 คอร์ส

โรงเรียนภาษาจอร์เจีย

โรงเรียน 2 แห่ง 6 คอร์ส

โรงเรียนภาษาอินโดนีเซีย

โรงเรียน 1 แห่ง 9 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเขมร

โรงเรียน 1 แห่ง 1 คอร์ส

โรงเรียนภาษามลายู

โรงเรียน 4 แห่ง 5 คอร์ส

โรงเรียนภาษาปัญจาบ

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาสวาฮิลี

โรงเรียน 3 แห่ง 6 คอร์ส

โรงเรียนภาษาไทย

โรงเรียน 5 แห่ง 9 คอร์ส

โรงเรียนภาษายูเครน

โรงเรียน 3 แห่ง 5 คอร์ส

โรงเรียนภาษาอูรดู

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาโรมาเนีย

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเบละรูส

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาซูลู

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาลิธัวเนีย

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาลักเซมเบิร์ก

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษามอลตา

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาสโลเวเนีย

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาแอฟริกา

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาแอลเบเนีย

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาแบสค์

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเบ็งกอล

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาบอสเนีย

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาพม่า

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาจีนเซี่ยงไฮ้

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาจีนไต้หวัน

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเอสโตเนีย

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก)

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาคุชราต

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาครีโอล

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาไอซ์แลนด์

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษากันนาดา

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเคิร์ด

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาลาว

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษามาเซโดเนีย

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษามาลากาซี

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเมารี

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษามราธี

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษามองโกเลีย

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเนปาล

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาปาชตู

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาซามัว

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเซอร์เบีย

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาสิงหล

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาสโลวัก

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาโซมาเลีย

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาทาจิก

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาทมิฬ

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเตลูกู

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเติร์กเมนิสถาน

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาอุซเบกิซถาน

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเวียตนาม

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาเวลส์

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส

โรงเรียนภาษาซวง

โรงเรียน 0 แห่ง 0 คอร์ส